Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Trang thông tin xã Quài Nưa

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đến
STT Mã TTHC Chuẩn Tên TTHC Cơ quan thực hiện File
101 2.000986.000.00.00.H18 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
102 2.001157.000.00.00.H18 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
103 1.004964.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
104 1.003596.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
105 1.010941.000.00.00.H18 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
106 1.000132.000.00.00.H18 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
107 2.001661.000.00.00.H18 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
108 2.002163.000.00.00.H18 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
109 1.010092.000.00.00.H18 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
110 2.002161.000.00.00.H18 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
111 2.002162.000.00.00.H18 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
112 1.010091.000.00.00.H18 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
113 2.000930.000.00.00.H18 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
114 2.002080.000.00.00.H18 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
115 2.000950.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
116 1.002211.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
117 2.002228.000.00.00.H18 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
118 2.002227.000.00.00.H18 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
119 2.002226.000.00.00.H18 Thông báo thành lập tổ hợp tác Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
120 2.000794.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
121 2.000305.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
122 1.000775.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
123 2.000337.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
124 2.000346.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
125 1.000748.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
126 1.003446.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
127 1.003440.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
128 2.001621.000.00.00.H18 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
129 1.008901.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
130 1.008902.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
131 1.008903.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
132 1.010945.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
133 1.001109.000.00.00.H18 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
134 1.001098.000.00.00.H18 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
135 1.001090.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
136 1.001055.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
137 2.000509.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
138 2.000509.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
139 1.001156.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
140 1.001167.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
141 1.001078.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
142 1.001085.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
143 1.004946.000.00.00.H18 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
144 1.004941.000.00.00.H18 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
145 2.001944.000.00.00.H18 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
146 2.001947.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
147 2.001942.000.00.00.H18 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
148 1.008004.000.00.00.H18 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
149 1.000954.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
150 1.001120.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa
Hệ thống QLVB
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay372
  • Tháng hiện tại21,356
  • Tổng lượt truy cập214,410
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây